Detta är en allmän information för medlemmar och hyresgäster i Brf Solhagen. En hel del behandlas även i föreningens stadgar och om det står olika i dessa två dokument gäller alltid stadgarna.

Handboken förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem och som hyresgäst. Tanken är att du ska finna svar på en rad praktiska frågor som rör fastigheten och får insyn i hur styrelsen arbetar. Målet är att samtliga medlemmar i Brf Solhagen ska känna sig delaktiga i och ta ett gemensamt ansvar för föreningen, d v s vår fastighet och dess skötsel.

Föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Föreningen har både ansvar för fastigheten och förvaltar densamma. Själva ansvaret för förvaltningen av fastigheten vilar på föreningens styrelse.
även om styrelsen har det verkställande ansvaret är du som medlem lika ansvarig för föreningens egendom. Mer konkret innebär detta att du och övriga medlemmar, i lika hög grad som styrelsen, har ett ansvar för fastigheten.
Du som hyresgäst har samma rättigheter och skyldigheter som innan Brf Solhagen köpte fastigheterna.


Regelverk, tvingande och dispositiva
- Bostadsrättslagen (SFS 1991:614)
- Lag om Ekonomiska Föreningar (SFS 1987:667)
- Lagen om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar att föra lägenhets-förteckning mm (SFS1983:1046)
- Ombildningslagen (SFS 1982:351)
- Hyreslagen (JB 12 kap.)
- Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Från A till Ö
Från A till Ö innehåller dels svar på de vanligaste frågorna kring det egna boendet, dels svar på de särskilda regler som gäller för BRF Solhagen.

Adress

Brf Solhagen c/o
HSB Södertälje
Box 111
151 22 Södertälje

Aktivitetslokaler
Föreningen har för närvarande en lokal om ca 80 kvm belägen invid tvättstugan. Lokalen fungerar för närvarande som lager och är under upprustning. Kontakta styrelsen för mer information.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand förutsätter styrelsens godkännande. En skriftlig ansökan ska inlämnas till styrelsen. Uthyrningen är tidsbegränsad och kan beviljas för upp till 1 år i taget.
För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl. Dessa kan vara:
- Tillfälligt arbete på annan ort
- Studier på annan ort
- Utlandstjänstgöring
- Provbo i ett samboförhållande
- Sjukdom

Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att:
- Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns
- Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
- Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet

Anslagstavlor
Anslagstavla finns i tvättstugan. På anslagstavlan finns information om styrelsen, fastighetsskötaren, felanmälan, bredband, kabel-TV m.m. Här informeras även om vattenavstängningar.

Avfall
Se Sopor, sopnedkast respektive Grovsopor

Avgifter
Som medlem i föreningen betalar du en avgift beräknad på föreningens kostnad för fastigheten. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas till föreningens bankgiro. Inbetalningskort skickas ut av förvaltaren inför varje kvartal.

Badrum och gästtoalett
Se även Vatten och avlopp.
För undvikande av dålig lukt bör golvbrunnen/vattenlåset rengöras några gånger per år.

Bevakning
Föreningen har för närvarande inget bevakningsavtal.

Brand
Vid brand gäller alltid:
- Rädda den eller dem som är i akut nöd
- Larma genom att ringa 112
- Släck branden, om det är en begränsad brand i din egen lägenhet
Varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare som du själv ska kontrollera funktionen på.
Eldsläckare bör finnas i din lägenhet.

Bredband
Fastigheterna är anslutna till Telge Stadsnät som du tecknar avtal med. I varje lägenhet finns uttag för detta. Varje medlem beslutar själv om anslutning och vilken omfattning avtalet/avtalen skall ha.

Bygga om egna lägenheten
Vid inre ombyggnation får bostadsrättsinnehavaren inte göra någon väsentlig förändring i huset utan tillstånd av styrelsen. är man osäker på vad som är en väsentlig förändring så kontaktar man styrelsen. De flesta enklare ingrepp kan göras utan tillstånd.
Vid ingrepp i bärande väggar, vvs, el och andra fasta installationer i föreningens hus skall alltid styrelsen kontaktas. Dessutom skall tillstånd från Bygglovsenheten på Stadsbyggnadskontoret inhämtas. Stadsbyggnadskontorets reception nås på telefonnummer 08 523 010 000. Ritningar på ditt hus kan fås från stadsbyggnadskontoret. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att se till att dessa ingrepp blir fackmannamässigt utförda.
En skrivelse ska skriftligen ha inkommit tillstyrelsen vid väsentliga om- och nybyggnader för att beslut ska kunna tas av styrelsen. Skrivelse ska innehålla vad ärendet avser, ritning (i förekommande) fall, lägenhetsnummer, den boendes namn, kontaktuppgifter och underskrift
En ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen. Påföljden kan bli att du som bostadsrättsinnehavare får återställa ombyggnationen till ursprungligt skick.
Styrelsen har som princip att alltid följa Bygglovsenhetens rekommendation.

Bygga på tomten (skötselområdet).
All byggnation på respektive skötselområde kräver bygglov. Bygglovs söks via styrelsen, som ansvarig fastighetsägare skriver de under ansökan. Bostadsrättsinnehavaren tillhandahåller all nödvändig information, se kommunens hemsida om bygglov.
Kostnaden för bygglov står bostadsrättsinnehavaren för.
Exempel på vad som kräver bygglov. Veranda med tak, carport, fristående förråd, utbyggnader oavsett kvadratmeteryta.

Diskmaskin
Diskmaskin får endast installeras under förutsättning att installationen utförs fackmannamässigt med avstängningskran synligt på diskbänken. Maskinen ska även placeras på ett läckageskydd.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts externt av HSB Södertälje Tel: 08-554 226 00

Elabonnemang
Varje medlem är skyldig att själv teckna avtal med en elleverantör. För nyinflyttade ska detta ske vid inflyttningsdagen.

Elledningar, -kontakter, -uttag, -armaturer
Se Underhåll av lägenheterna

Elmätare
Elmätare finns i undercentralen. Nyckel finns hos förvaltaren och styrelsen.

Elavbrott
Innan du ringer och felanmäler ska du kontrollera om det bara är den egna lägenheten som är berörd. Kontrollera då säkringarna först

Fastighetsförvaltning
Teknisk förvaltning utförs av HSB Södertälje
Ekonomisk förvaltning utförs av HSB Södertälje
Jour: Detta nummer används endast i akuta lägen som vattenläckor eller liknande. Vid vanlig felanmälan som är föreningens ansvar meddelas styrelsen.

Fastighetsskötsel
De gemensamma delarna av fastigheterna sköts på uppdrag från föreningen genom vår fastighetsförvaltare som även ansvarar för snöskottning av tak, installation av värme etc. Eventuella ändringar av detta finns att läsa på anslagen i tvättstugan.

Försäkring
Föreningen har en försäkring som täcker skador på fastigheten. I föreningens försäkring ingår även bostadsrättstillägg. Hemförsäkring ska varje bostadsrättsinnehavare stå för själv (men inget bostadsrättstillägg behövs). Fördelen med ett gemensamt bostadsrättstillägg är bland annat att vid en skada som drabbar både fastigheten och bostadsrättshavaren blir skaderegleringen betydligt enklare än förut. Skadan regleras av en skadereglerare, alltså både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget. En annan fördel är förstås att alla har bostadsrättstillägget, ingen kan glömma bort det.

Försäljning av lägenhet
Se överlåtelse av lägenhet

Grovsopor
Se även Sopor respektive Tidningar
Hanteringen av grovsopor är för många bostadsrättsföreningar ett stort och dyrbart problem. Det kostar avsevärda summor om vi missköter det vilket direkt slår mot föreningens ekonomi och därmed våra avgifter. Rätt skött är det däremot en tillgång.
Sopcontainrar för trädgårdsavfall hyrs av föreningen en gång på hösten och en gång på våren gemensamt med Hyresgästsföreningen Brunnsängshage. Då får man tillfälle att göra sig av med trädgårdsavfall.
Byggavfall, gamla spisar, kylskåp, badkar, möbler, bilbatterier, bildäck och andra skrymmande saker är exempel på grovsopor. Dessa ska var och en själv ta hand om och forsla bort till närmaste återvinningscentral. Den närmaste är Returen ca 3 km bort, återvinning finns både där och i Brunnsängs centrum, ca 2 km bort. Mer information hittar du på www.stockholm.se/avc
Farligt avfall som gamla färgrester, limrester, lösnings- och rengöringsmedel, bilbatterier samt övriga kemikalier ska lämnas till återvinningscentralen.

Hemsida
Föreningen har en hemsida med adressen www.brfsolhagen.se

Hobbyrum, fritidsrum
Se rubrik aktivitetslokaler.

Husdjur
Se till att ditt djur inte stör eller skrämmer grannar och andra. Hundar ska alltid hållas kopplade utanför lägenheten.

Häckar
Se staket

inbrott
Om du upptäcker inbrott, pågående eller genomfört, ska du omgående anmäla detta till polisen. Styrelsen och fastighetsförvaltaren skall också meddelas.

Informationsmöten
Vid större frågor kallar styrelsen till särskilda informationsmöten. Särskild kallelse utgår vid dessa tillfällen.

Internet
Se Bredband

Kabel-TV
Se Bredband

Köksfläkt
Köksfläktarna är anslutna till fastigheternas frånluftssystem vilket innebär att om du byter ut köksfläkten måste den vara anpassad till systemet.
Se Ventilation

Larm
Installation av lägenhetslarm är tillåtna. Anlita en installatör som är godkänd av polisen. Informera dina grannar

Lås och nycklar
Se Underhåll av lägenheterna

Lägenhetsnummer
Ditt lägenhetsnummer står på ditt upplåtelse/överlåtelseavtal.
Gatunumret ska vara märkt på huset och väl synligt från gatan.

Ohyra
Är du drabbad av ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till styrelsen och förvaltaren eller till Anticimex (tel. 08-517 634 00).

Ordningsregler för allas trivsel
När vi har fest talar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft.

Pantförskrivning av bostadsrätt
Pantförskrivning i vår förening sköts av den ekonomiska förvaltaren. Meddela därför din långivare hur detta sköts. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för annotering. Gör du inte det kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.

Parabolantenn och övriga antenner
Hela fastigheten är ansluten till ett kabelnät med uttag i varje lägenhet. Se Bredband.

Post till styrelsen
Se Adress

Revisorer
Brf Solhagens revisor är Borevision.

Snöröjning
På anslagstavlan finns information om vem som vintertid ombesörjer snöröjning av gator. Snöröjning på tomt samt sandning av denna ansvara var och en för sin tomt. Du är alltid själv välkommen att hjälpa till - särskilt vid helger eller då det snöar mycket.

Sopor
Föreningen har kommunal sophämtning med hemsortering, detta innebär att vi har två soptunnor med flera fack. Dessa töms enligt schema och schemat rullar lika år för år. Mer information finns på: http://www.telge.se/Privat/Atervinning1/Vara-tjanster/Hemsortering/.
Grovsopor lämnas på Returen ca 3 km bort, återvinning finns både där och i Brunnsängs centrum, ca 2 km bort.
Soptunnorna är till för vanliga hushållssopor. Allt som kastas i soptunnorna måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar eller glas av något slag.

Stadgar
Föreningens stadgar är upprättade av ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner AB. De finns på föreningens hemsida.

Staket
Staket och häckar får vara max 2m höga och sköts av bostadsrättsinnehavaren.

Styrelse
Styrelsen väljs på årsstämman.
Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer finns förtecknade på anslagstavlorna samt på föreningens hemsida.

Säkerhetsdörr
Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Byte av dörr till säkerhetsdörr är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska vid byte anpassas till den tidigare.

Tidningar
Tidningar slängs i hemsorteringskärlet för papper.

Tillträde till lägenhet för tillsyn eller arbete
Föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller att utföra arbete på de för fastigheten gemensamma funktionerna. Se stadgarna 27 §.

Trädgårdsskötsel
Alla boende ansvarar själva för skötsel och ordning av sin mark.

Tvättmaskin i lägenheten
När du installerar tvättmaskin i lägenheten ska det alltid utföras av fackman.

Tvättstugor
Det finns en tvättstuga som ligger på Silvermossvägen 19. Respektera tiderna samt ta alltid bort låscylindern efter avslutad tvätt eller parkera den på avsedd plats. Du kan också boka en ny tvättid genom att placera låscylindern på den önskade tiden.
Städning av maskiner och golv ska alltid göras efter avslutat tvättpass. I tvättstugorna finns information om hur maskinerna fungerar samt hur du gör om det uppstår fel.

Underhåll i lägenheter
Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I 24 § i föreningens stadgar finns angivet vad som är föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar.

Underhållsfond
Uttag från underhållsfonden g�rs genom att kontakta styrelsen via mail, original kvitto eller faktura f�r ink�ppt material/arbete m�ste bifogas uttaget.

Uthyrning i andra hand
Se Andrahandsuthyrning

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från styrelsen. Endast Säker Vatten auktoriserad rörmokare får användas. Styrelsen kommer att kunna rekommendera lämpliga med god kännedom om fastigheten.
Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Denna större ledning får endast förvaltaren eller en av styrelsen utsedd/godkänd rörmokare stängas av.
När ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och utbyte av t ex handfat, toalettstol skall avstängningskranar, exempelvis ballofixventiler monteras.

Vattenförbrukning
Vattenförbrukning ingår i avgiften. Tänk på att inte slösa med vatten.

Ventilation
Husen har mekanisk frånluft med egen fläkt till varje lägenhet samt tilluft via fönster-ventiler. Ventilöppningar för luftutsug finns i kök och badrum. Under eller över fönstren finns ventiler för luftintag. Håll samtliga ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Systemen kontrolleras och underhålls av förvaltaren eller av styrelsen utsedd entreprenör. Har du problem så gör du en felanmälan.

Värme och varmvatten
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Har du problem så gör du en felanmälan.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna före juni månads utgång. Kallelse för detta skickas ut varje år.

Överlåtelse av lägenhet
Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Förbehåll måste finnas för att den som vill ta över bostadsrätten ska godkännas som medlem av föreningen. Föreningen tar även ut en överlåtelseavgift � se stadgarna.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply